Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. En välfungerande arbetsplats förbygger ohälsa men inom vården finns faktorer som är förknippade med höga nivåer av psykisk ohälsa hos sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva hur tidspress på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskors hälsa. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie och innefattade 10 vetenskapliga artiklar som bearbetades i en innehållsanalys. Resultat: Tidspress på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskors möjlighet att utföra omvårdnadsarbetet samt påverkar deras privatliv. Detta leder till att sjuksköterskors psykiska och fysiska hälsa försämras. Tidspress kan leda till sjukskrivning men i lagom mängd uppmuntra till samarbete och effektivitet. Konklusion: Genom att uppmärksamma hur tidspress påverkar sjuksköterskor och lyfta fram organisationens skyldighet att skapa förutsättningar kan det förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och att fler väljer att arbeta kvar inom sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)