Digitalisering av plan- och byggprocessen

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Under sista läsperioden för studerande på samhällsbyggnadsprogrammet ska studenterna genomföra ett examensarbete under 10 veckor. Aktuellt examensarbete genomförs på samhällsbyggnadsförvaltningen på Kalix kommun. Syftet med arbetet är att utreda förutsättningarna för kommunen att digitalisera processerna vid handläggning av detaljplaner, lov- och anmälningsärenden samt förhandsbesked – i rapporten nämnt plan- och byggprocessen. Utredningen har baserats på intervjuundersökningar med anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen och informationsenheten på Kalix kommun. Utöver Kalix kommun har även planeringsavdelningen på Piteå kommun samt systemleverantören Sokigo AB varit föremål för intervjuer. En tydlig vinst som kommuner upplever efter digitalisering är att arbetet blir mer tid- och resurseffektivt, något som planavdelningen och bygg- och miljöavdelningen på Kalix kommun anser är en intressant motivering till att digitalisera. Samtidigt ser kommunen vissa utmaningar, bland annat att få alla att se nyttan med att arbeta på ett nytt sätt och att invånarna ska behärska tekniken. Kalix kommun bedöms ha goda förutsättningar att inleda ett arbete att börja digitalisera plan- och byggprocessen, bland annat genom att se över möjligheterna att lansera en lämplig e-tjänst för plan- och byggärenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)