Folkmusik i grundskolan - en kartläggning av undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Detta arbete kartlägger hur musiklärare undervisar i svensk folkmusik i grundskolan. I kapitlet om tidigare forskning berörs begreppet folkmusik samt folkmusikens historia och hur den ser ut idag, där ryms också ett avsnitt om genrens repertoar. Metoderna för undersökningen består av en kvantitativ enkät samt en fördjupande intervju. I resultatet presenteras den data som inkommit från enkätundersökningen samt den data som intervjun har givit till arbetet. Rubrikerna i detta kapitel tar upp folkmusikens utrymme i grundskolans musikundervisning och materialet som används i undervisningen. Det finns också en rubrik om vad informanterna lägger i begreppet folkmusik samt om de arbetar genre och/eller ämnesöverskridande med folkmusik i sin undervisning. I den avslutande delen diskuteras folkmusikundervisningen i grundskolan, begreppet folkmusik samt materialval i undervisningen. Den sista rubriken tar upp fortsatt forskning i ämnet samt författarens tankar och idéer hur folkmusikundervisningen skulle kunna utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)