Didaktisk analys - ett verktyg för kollektivt lärande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Marthina Lindgren; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka den didaktiska analysens betydelse för utveckling av

lärares kollektiva kompetens i arbetslag. Uppsatsens litteraturdel behandlar bland annat den didaktiska historiken, reflektion, didaktisk kompetens och kollegial handledning. Undersökningen baserades på observationer av arbetslagets möten samt intervjuer av de fyra individerna i arbetslaget. Resultatet speglade lärarnas egna synpunkter och erfarenheter kring verktyget didaktisk analys.

Av resultaten från den empiriska studien, kunde konstateras att samtliga lärare ansåg att användandet av didaktisk analys var positivt för arbetslaget. Exempelvis hade de strukturerade träffarna med didaktikern lett till förbättrat samarbete. Tiden som disponerats hade blivit värdefull för hela verksamheten. En del av lärarna upplever att de fått djupare insikt i sättet att se på sig själva vad beträffar yrkesperspektivet tack vare didaktisk analys. Lärarna i undersökningen verkade dock ha svårt att dra några generella slutsatser, eftersom den didaktiska analysen funnits med sedan arbetslaget startade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)