Reklam är ju något man är allmänt trött på : En kvalitativ studie om hur influencers följare resonerar kring sponsrade inlägg på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning: Influencer marketing, marknadsföringsmetoden som många företag använder sig av i sociala medier och som under de senaste åren blivit en allt mer förekommande metod. Företag låter inflytelserika personer, så kallade influencers, sprida företagets budskap om en produkt eller ett varumärke i ett marknadsföringssyfte i deras sociala kanaler. Denna studie har som syfte att öka förståelsen för vad några utvalda följare av influencers anser om fenomenet influencer och deras sponsrade inlägg på det sociala mediet Instagram. För att uppnå syftet utgår studien från två konkreta frågeställningar; Hur resonerar de intervjuade följarna kring fenomenet influencers, med fokus på Instagram? Hur resonerar de intervjuade följarna kring influencers sponsrade inlägg på Instagram? Data från två stycken kvalitativa semistrukturerade fokusgruppsintervjuer har analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod. De teorier som ingår i studien är baserade på resultatet av det insamlade materialet, tvåstegshypotesen och opinionsledare, vidare utgår studien från funna begrepp i det insamlade materialet, autenticitet, intimitet, influencer marketing och fenomenet reklamtrötthet. Denna studies resultat visar att influencer marketing bygger på relationen mellan influencers och deras följare. Relationen skapar en autentisk samhörighet som leder till att följarna accepterar influencers sponsrade inlägg som de har ett tycke för. Autenticitet ses som ett kriterium för att en influencers sponsrade inlägg ska uppfattas som trovärdiga. Enligt studiens resultat har följarna krav på hur influencers bör agera, de ska vara personliga men även agera professionellt som ett varumärke i frågan om kritiken som de får på sociala medier. Resultatet i studien visar en medvetenhet hos följarna kring fenomenet influencer och en intressant aspekt att undersöka vidare skulle vara att genomföra samma undersökning med digital natives resonemang kring influencers och sponsrade inlägg med tanke på att de växt upp i ett samhälle där internet och sociala medier alltid varit en väsentlig del av samhället (Sarkar et al., 2017).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)