Den skatterättsliga legalitetsprincipen utifrån skatteflyktslagens tillämpning - Med en jämförelse av rättssäkerheten vid beskattning respektive bestraffning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Legalitetsprincipen är av yttersta vikt för tillförsäkrande av enskildas rättssäkerhet, vilken säkerställs genom att den offentliga maktutövningen inte får vara godtycklig eller oförutsebar. Eftersom skatteflyktslagen sedan dess tillkomst kritiserats för att medföra en analog skattelagstillämpning oförenlig med legalitetsprincipen, och den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd och ställning varit omtvistad och delvis oklar, har en genomlysning av problematiken varit motiverad. Uppsatsen behandlar den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd och ställning utifrån skatteflyktslagens tillämpning, samt huruvida legalitetsprincipen inom straffrätten ger enskilda ett starkare rättsäkerhetsskydd. Utifrån doktrin och rättspraxis undersöks såväl skatteflyktslagens förenlighet med legalitetsprincipen, som legalitetsprincipens genomslag inom skatte- respektive straffrätten. Vidare utreds anledningen till att skatteflyktslagens tillämpning ansetts oförenlig med legalitetsprincipen, samt vilken innebörd och ställning legalitetsprincipen tillmäts vid bekämpandet av skatteflykt. Genom en jämförelse med legalitetsprincipen inom straffrätten undersöks om den på straffrättens område tillförsäkrar enskilda ett starkare rättssäkerhetsskydd. För uppnående av uppsatsens syfte undersöks tre frågeställningar: om skatteflyktslagens tillämpning är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen, om legalitetsprincipens innebörd och ställning inom straffrätten medför ett starkare rättsäkerhetsskydd, samt om rättssäkerheten genom skatteflyktslagens tillämpning inskränkts på skatterättens område, och – om så är fallet – huruvida inskränkningen är motiverad. Slutsatserna av undersökningen är att skatteflyktslagens tillämpning sträcker sig utöver ordinarie lagtolkningsmetoder, men är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen eftersom tillämpningen uppfyller föreskriftskravet genom stöd i skatteflyktslagen. Problemet består istället av att skatteflyktslagens generalklausul är alltför obestämt utformad och att beskattningen därför är oförutsebar, vilket inskränker enskildas rättssäkerhet inom skatterätten. Legalitetsprincipen har en tydligare lagreglering inom straffrätten och i rättspraxis tas större hänsyn till principen, vilket medför en starkare rättssäkerhet på straffrättens område. Skatteflyktslagens funktion och utformning kan ändå – trots att enskildas rättssäkerhet i viss mån inskränkts – anses nödvändig mot bakgrund av de samhällsintressen den återspeglar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)