Medarbetarsamtal : Vilken funktion fyller de?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Organisation, VT2013.   Titel: ”Medarbetarsamtal – vilken funktion fyller de?” Handledare: Kjell Arvidsson Författare: Josephine Berg, Magnus Ivarsson och Martina Jonsson Examinator: Mikael Lundgren   Bakgrund: Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta företag, såväl inom privat som inom offentlig sektor. Men är det någon mening med att ha medarbetarsamtal? Vi undrar om de finns endast för att fylla ett ceremoniellt syfte, om det är något ledningen bestämt utan att förklara varför för de anställda?   Syfte: Syftet med vår studie är att försöka ta reda på hur chefer och medarbetare upplever medarbetarsamtalför att se om dessa samtal fyller någon funktion eller om de existerar någon egentlig anledning.   Metod: För att besvara studiens syfte har ett induktivt angreppssätt med en kvalitativ metod valts som grund för uppsatsen. Vi har intervjuat sex medarbetare och lika många chefer.   Resultat och slutsatser: Vi har i vår studie sett att många företag använder sig av medarbetarsamtal utan att de egentligen inte vet varför. Det är något som görs för att det ska göras och för att alla andra gör det. Men trots att de flesta inte vet varför de genomförs tycker våra respondenter att det är bra att de finns, om inte annat så får de lite ensamtid med sin chef och det kan vara nog så viktigt. Vi har i vår studie kommit fram till att det inte finns något entydigt svar, samtalen fyller olika funktioner i olika organisationer och för olika människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)