Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. Genom en närläsning av två för vårdvalet centrala utredningar kommer vi fram till att den bild av patienten och vårdens organisation som artikulerades inom svenska myndigheter till viss del an förklara varför vårdval kom att ses som den bästa lösningen på de problem vården stod inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)