Kvinnors erfarenhet av en planerad oassisterad förlossning : En metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Intresset för hemförlossningar men även för planerad oassisterad förlossning har ökat. Kvinnor som väljer att föda hemma ser förlossningen som en naturlig händelse och har stor tilltro till kroppens förmåga. I mötet med hälso- och sjukvård upplever de sig ofta negativt bemötta. Sverige har en säker förlossningsvård där näst intill alla förlossningar sker på sjukhus. I takt med ökad säkerhet har också interventionerna ökat. Endast region Stockholm erbjuder ett offentligt finansierat alternativ till att föda på sjukhus. För kvinnans förlossningsupplevelse är delaktighet en av de viktigaste faktorerna. Ökad kunskap behövs om kvinnors erfarenhet av planerad oassisterad förlossning. Metoden för studien är en metasyntes. Resultatet svarar mot studiens syfte genom två huvudteman som behandlar kvinnors motivation och upplevelse av en planerad oassisterad förlossning. Platsen för förlossningen framträder som relevant för kvinnans möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Majoriteten av kvinnorna i studien bär med sig tidigare traumatiserande förlossningsupplevelser och har blivit fråntagna sitt självbestämmande, vilket gör att kvinnorna söker ett alternativ till en sjukhusförlossning. Flertalet önskar att föda assisterade av barnmorska men då detta inte är möjligt väljer de att genomföra en planerad oassisterad förlossning. Studien kan ge ökad förståelse för de kvinnor som föder oassisterat och kan vara till stöd för barnmorskor som möter dessa kvinnor. I studien framstår en differentierad förlossningsvård som ett sätt att möta kvinnornas behov. Vikt bör också läggas på ett förebyggande arbete då många kvinnor som väljer att föda planerat oassisterat bär med sig tidigare traumatiserande förlossningsupplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)