Strategiimplementering hos ett "leading the pack"-företag : Avgörande framgångsfaktorer vid implementering av miljöstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen ämnar undersöka ett företags implementering av miljöstrategier. Det undersökta företaget är OKQ8. Miljö och hållbarhet är aktuella ämnen inom organisationen och dagens samhälle. Syftet är definiera hur ett “leading the pack”-företag med hjälp av avgörande framgångsfaktorer kan förenkla implementeringen av miljöstrategier. Baserat på fynden i den första forskningsfrågan har fyra avgörande framgångsfaktorer identifierats vid implementering av miljöstrategier. De fyra funna framgångsfaktorerna är (I) tydligt arbetssätt, (II) hög legitimitet, (III) tydlig kommunikation och (IIII) balanserat styrkort. De fyra avgörande framgångsfaktorerna kombinerat ökar chansen till en lyckad strategiimplementering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)