ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Allt fler lever med övervikt eller fetma, i Sverige beräknas ungefär hälften av den vuxna befolkningen ha någon form av övervikt. Situationen är likartad globalt sett. Att leva med fetma eller övervikt innebär en risk att drabbas av flera olika sjukdomar och försämrat hälsotillstånd. För att beräkna om en individ är underviktig, normalviktig, överviktig eller har fetma används Body Mass Index. Syfte: Syftet är att belysa erfarenheter av fetma, hälsa och välbefinnande hos individer med obesitas. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Det innebär att de granskade studierna har använt sig av djupintervjuer och fokusgrupper för att få fram sitt resultat. Resultat: Efter att ha granskat de tio artiklarna kunde resultatet delas upp i fyra olika teman 1/ Att utveckla fetma 2/ Begränsningar i vardagen 3/ Att anpassa sig efter ett kulturellt mönster 4/ Längtan efter förändring. Flera individer med fetma beskrev att deras hälsa påverkades av ålder, kön, kultur samt socioekonomisk status. För många betydde det mycket hur andra såg på dem och en del försökte anpassa sig efter deras förväntningar. Medan andra ansåg att det inte hade någon betydelse vad andra tänkte om dem. En del individer med fetma uppgav att de hade kunskaper kring hur nutrition och fysisk aktivitet kunde påverka deras vikt. Trots detta hade de svårt att ändra sina beteenden. Konklusion: Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskaper kring vad som påverkar människor att gå upp i vikt och hur individer upplever det att leva med fetma. Denna förståelse krävs för att bedriva en personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)