Terapi på fyra ben : En litteraturöversikt om cancerpatienters upplevelse av djur i vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Cancer är en svår sjukdom som blir allt mer vanlig och de emotionella upplevelserna vid sjukdomen är ofta oro och ångest. Det har visat sig att djur har en positiv påverkan på människan vid ohälsa. Terapi eller aktivitet med djur kan därmed främja den sjuka människans välbefinnande.

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av djur i vården, samt hur djuren påverkar cancerpatienters välbefinnande.

Metod: Litteraturöversikt som är grundad på tio vårdvetenskapliga originalartiklar med både kvantitativ och kvalitativ design. Nio artiklar berör hundar och en berör hästar, en av de artiklar som berör hundar är även utifrån sjuksköterskans perspektiv. Databaserna som används är Cinahl Complete, Pubmed och Medline. Sökord som används är bland annat; Cancer, Oncology, Animal assisted therapy och Pet therapy. De teoretiska utgångspunkterna i arbetet är Antonovskys (2005) känsla av sammanhang (KASAM) och det salutogena synsättet på hälsa.

Resultat: Det övervägande resultatet i litteraturöversikten visade att cancerpatienter hade positiva upplevelser av terapi med djur. Känslor så som ångest och oro minskade hos många av deltagarna när en hund var med vid terapi. Deltagarna kände även att de under vissa stunder glömde bort sin sjukdom när ett djur var närvarande.

Diskussion: Resultatet diskuterades med de teoretiska utgångpunkterna Hälsa och KASAM relaterat till syftet samt relevant forskning som styrker eller motsäger djurens positiva inverkan på cancersjuka patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)