Kompensatoriska stödåtgärder med avseende på inlärningsstilar, minnesträning och studieteknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: AbstraktDadi-Bouhoum, Nadia & Peyron, Carolina (2007). Kompensatoriska stödåtgärder med avseende på inlärningsstilar, minnesträning och studieteknik”Nästan allt man gör är ju studieteknik”Compensatory support focused on learningstyles, memory-practise and study-techniques.“Almost everything we do is study-techniques”Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskolaSyftet med följande studie är att undersöka vilka kompensatoriska hjälpmedel som specialpedagoger arbetar med i grundskolan i årskurserna F-9. De kompensatoriska stödåtgärder vi vill undersöka är de som är inriktade på inlärningsstil, minnesträning och studieteknik. Vi vill med detta examens arbete belysa och beskriva en del av alla de hjälpmedel och metoder som finns för att underlätta skoltiden för elever i svårigheter av olika slag.Vi har genom en kvalitativ forskningsintervju byggt upp ett samspel mellan två personer, respondenten och intervjuaren.Studiens resultat visar att många specialpedagoger är väldigt kreativa och engagerade i arbetet med att förbättra elevernas studieteknik och minne. Det tas även hänsyn till elevers olika inlärningsstilar. Vi har blivit presenterade en mängd olika hjälpmedel för att förbättra dessa områden. Resultatet visar att mängden olika metoder och material inte är det avgörande för elever i svårigheter. Pedagogerna anser att det egna engagemanget i den enskilda eleven är det viktigaste. Vad det gäller ny forskning tar specialpedagogerna till sig den genom lokala nätverk och kontakter med andra pedagoger. De tar hellre till sig ny forskning genom artiklar av mer lättsam text som facktidningar eller muntligt genom föreläsningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)