Vad säger de i Danmark och Norge? En undersökning av grannspråksförståelsen hos gymnasieelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Marie Hjelm; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns i Norden en språklig gemenskap på så sätt att skandinaver antaskunna kommunicera med varandra på sina respektive modersmål och detfinns en unik politisk vilja att grannspråksförståelsen upprätthålls. Exempelvisfinns det i de danska, norska och svenska läroplanerna för modersmålundervisningenreglerat att eleverna ska lära sig om sina skandinaviskagrannländers språk. Trots detta finns det rapporter som visar att skandinaverinte förstår varandra så bra och framförallt svenskar är dåliga på att förstådanska och till viss del även norska. Vad detta skulle bero på finns detmånga teorier om.I denna undersökning tittar jag på hur grannspråksförståelsen ser ut hossvenska gymnasieelever idag och om det finns faktorer som kan ha haftinverkan på hur mycket danska och norska eleverna förstår. Följande faktorerhar använts som bakgrundsvariabler: kön, kontakt med Danmark ochNorge, tidigare undervisning om danska och norska, attityder till undervisningi eller om danska och norska i skolan, attityder till Danmark och Norge,attityder till danska och norska språket samt elevernas egna uppskattadeförmåga att förstå dessa språk.32 gymnasieelever har svarat på en enkät med frågor som rör de variablersom tas upp i ovanstående stycke samt hur de själva tycker att undervisningenom danska och norska ska gå till. Därutöver har eleverna fåttgenomföra två hörförståelsetest, ett i danska och ett i norska. Till testen harett frågformulär för respektive inspelning medföljt och de har besvarats aveleverna.Resultatet visar att eleverna har dålig hörförståelse i danska men ganskabra i norska. De flesta har en positiv inställning till undervisning om danskaoch norska i skolan, men de anser att den ska läggas upp på annat sätt änvad de själva har fått vara med om. Resultatet visar också att det enda somtycks spela roll för resultatets utfall, om man ser till de bakgrundsvariablerjag har ställt upp, är i vilken mån de tidigare har fått undervisning omdanska och norska i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)