Tänja på reglerna i LAS - På vilka sätt kan en arbetsgivare utnyttja sin arbetsledningsrätt för att kunna välja vem som ska sägas upp?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, tillkom bland annat i syfte att skydda arbetstagaren mot uppsägning. Vid första anblick förefaller lagen vara svår för arbetsgivaren att kringgå. Verkligheten är dock en annan, eftersom det finns ett antal kryphål i LAS som arbetsgivaren bland annat med hjälp av sin arbetsledningsrätt kan utnyttja för att kunna välja vem som ska sägas upp. Då uppsägningar som hänför sig till arbetsbrist är något som vanligtvis godtas av Arbetsdomstolen går domstolen inte djupare in på arbetsgivarens motiv eller val av var denne vill placera arbetsbristen. Därmed är omorganisation och driftsinskränkning effektiva tillvägagångssätt för att arbetsgivaren ska kunna säga upp utvalda arbetstagare, även om uppsägningarna i verkligheten grundas på anledningar som kan hänföras till arbetstagaren personligen. Med omorganisation som utgångspunkt kan arbetsgivaren genomföra omplaceringar och ändra kompetenskraven för olika befattningar. Omplaceringar kan ske till lediga befattningar i hela verksamheten för att få rätt man på rätt plats, men även inom turordningskretsar där arbetsgivaren själv har möjlighet välja vilken krets som ska drabbas av arbetsbristen. Oattraktiva omplaceringserbjudanden som arbetstagaren tackar nej till, och nyanställning innan till exempel en driftsinkräkning, medför att omplaceringsskyldigheten är uppfylld och att arbetstagare kan sägas upp. Arbetsgivaren kan även utnyttja reglerna om företrädesrätt till återanställning, bland annat i syfte att en mindre önskvärd arbetstagares företrädesrätt ska hinna passera och därmed gå förlorad. För att säga upp en arbetstagare kan arbetsgivaren också använda sig av provocerad uppsägning, ett förfarande som är svårt för den uppsagda att bevisa. Vidare kan arbetsgivaren utnyttja vilka faktorer som styr turordningen i avtalsturlistan, något som är mycket svårt för arbetstagaren att ogiltigförklara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)