Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. Mötet med en kvinna som är rädd för förlossning kan ske över allt i vården, det är därför av stor vikt att grundutbildade sjuksköterskor besitter denna kunskap om mötet med rädda och oroliga kvinnor. Syfte Studiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv. Metod Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Resultat Resultatet indelas i ett kvalitativt och ett kvantitativt resultat. Det kvalitativa resultatet bygger på två huvudkategorier; känsla av oro och bemötande. Fyra underkategorier identifierades; oförutsägbarhet, smärta samt dialog och förtroende. Det kvantitativa resultatet bygger på signifikanser som anses bidra till kvinnornas rädsla som sedan kunde kopplas till de olika kategorierna. Slutsats Förlossningsrädsla är ett problem som präglar kvinnors upplevelse och hantering av en graviditet och förlossning. Det identifierades att den vanligaste faktorn bakom rädslan bygger på en känsla av oro och ett negativt upplevt bemötande. Viktiga aspekter som ansågs minska rädsla var en väl etablerad dialog, information och ömsesidigt förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)