El Corrido enligt Det vilda gänget och Övergången

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att visa på hur historiebruk migrerar och transformeras över tid. I sin bok With His Pistol in His Hand – A Border Ballad and its Hero presenterar Américo Paredes sin bild av vad Corridon är, en särskild typ av mexikansk ballad vid som sjöngs i ett område mellan Mexiko och USA från mitten av 1830-talet och drygt hundra år framåt. Jag har försökt finna passager i Cormac McCarthys bok Övergången och Sam Peckinpahs film Det vilda gänget som kan förstås som influerade av Corridon. För att kunna tolka min empiri har jag tagit hjälp av framförallt Roland Barthes Mytologier och Reinhart Kosellecks Erfarenhet, tid och historia – Om historiska tiders semantik. I diskussionen argumenterar jag för att både moralsyn och tematik i de bägge verkan visar på ett släktskap med Corridon. Vidare har jag funnit likheter i hur de gestaltar tid och hur de arbetar med mytologiska tecken för att gestalta sina berättelser och därmed sin historieförmedling. En slutsats är att verken för en dialog med sina mottagare, de skapar ett utrymme för betraktaren eller läsaren att själva dra de logiska följderna av de frågor som verken ger upphov till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)