Patienters upplevelse av hur livet ändras efter stroke. : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: stroke betraktas som ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke är ett globalt folkhälsoproblem som tillhör de fem vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Risken att drabbas av stroke skiljer sig mellan åldrar, socioekonomi och insjuknandet ser olika ut även geografiskt. Stroke kan förekomma i olika åldrar, men äldre personer har större risk att drabbas av stroke än yngre personer. Stroke kan orsaka funktionsnedsättningar och leda till många olika begränsningar i patients vardagsliv. Antalet strokefall har minskat bland både kvinnor och män under perioden 2007–2018. Syfte: Var att undersöka patientens upplevelse av sitt liv efter stroken. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats valde och endast vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har använts i studien. För analysering av data användes Fribergs (2017) metod för kvalitativ forskning. Resultat: Litteratursökningen gav tio artiklar för vidare analys. Resultatet av samtliga artiklar har tillsammans bildat underlag för den kvalitativa innehållsanalysen. Resultatet redovisar strokepatienters känslor och upplevelser i vardagen och presenterar följder och konsekvenser av stroke. Huvudresultatet av studien var att patienter upplevde besvär av såväl fysisk, psykisk, emotionell som social karaktär. Slutsats: Patienten upplever en förändrad syn över sin livsvärld efter stroke. Sjukdomen kan leda till förlust av förmågor och många begränsningar i det vardagliga livet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)