Det pedagogiska ledarskapet genom formativ bedömning och konkretisering av kunskapskraven : En studie om lärares uppfattningar och arbete med formativ bedömning, dess tolkningar och konkretiseringar av kunskapskraven i Svenska 1 på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka lärares tolkningar och konkretiseringar av kunskapskraven i Svenska 1 på gymnasiet samt lärares uppfattningar och arbete med formativ bedömning gällande de skriftliga momenten. Genom metodkombination baseras denna studie på semistrukturerade intervjuer med svensklärare samt en enkätundersökning som riktar sig till svensklärare på gymnasiet som har kurser i Svenska 1. De mest framträdande resultaten i studien visar att lärare har svårigheter att tolka och konkretisera kunskapskraven för eleverna. Resultaten visar även att lärarens responsgivning många gånger är bristfällig och inte vägleder eleverna i responsarbetet. Studiens slutsats visar att lärare behöver stöd i tolkningen av kunskapskraven samt att de behöver tillåta eleverna att ta plats i lärandet genom kamratrespons.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)