Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. Syftet med studien är att undersöka hur dessa två synsätt på stadsutveckling förhåller sig till varandra i praktiken. Jag strävar efter att uppfylla syftet genom att belysa hur de två perspektiven kommer till uttryck i konkretisering av stadsutvecklingspolitik. Teori: I uppsatsen utgår jag från att visions- och strategidokument är idébärande policys vilka konkretiseras och tolkas vid implementering/genomförande. Genom att redogöra för tidigare forskning om stadsutveckling tar jag fram ett analytiskt verktyg i form av indikatorer, för att hjälpa mig att identifiera idéer kopplade till tillväxt respektive omfördelning i mitt material. Metod: Mitt tillvägagångssätt har varit av kvalitativt-, kritisk textanalytisk-karaktär, där jag har gjort en tolkande och problematiserande läsning av policydokument. Genom att välja Älvstaden i Göteborg som stadsutvecklingsprojekt att studera har mitt material bestått av tre olika dokumenttyper som representerar varsin grad av konkretisering. Utifrån mina teoretiska utgångspunkter har jag skapat en analysmodell och ett analytiskt verktyg som har legat till grund för analysen av det empiriska materialet. Resultat: Den främsta slutsats som jag kan dra är att förhållandet mellan stadsutvecklingens två synsätt ter sig olika i dokumenttyperna som representerar olika grad av konkretisering. I praktiken är såväl idéer om tillväxt som omfördelning närvarande, men de två idéerna har visat sig konkretiseras i olika grad. Mitt resultat visar att synen på stadsutveckling som bidragande till ekonomisk tillväxt i global konkurrens tenderar att ges mer utrymme vid konkretisering av stadsutvecklingspolitik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)