Hela barnet hela dagen : Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

Sammanfattning: Norstedt, Karin (2020). Hela barnet hela dagen, Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Det här arbetet väntades kunna bidra till att det forskas mer kring specialpedagogik på fritidshemmet. Att belysa i vilken omfattning en del personal i fritidshemmet upplevde stöd, ämnade studien ge en inblick i ämnet. Det här arbetet kan bidra med insikt och kunskap kring vikten av att det specialpedagogiska stödet till lärare ska fördelas efter behov även för personal på fritidshemmen. För specialpedagogen kan arbetet bidra till att belysa vikten av att fritidshemmet inkluderas i arbetet för barn i behov av särskilt stöd Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning personal i fritidshemmen har tillgång till specialpedagogiskt stöd samt hur detta stöd ser ut utifrån givna kategorier. Frågeställning Hur upplever verksamma inom fritidshemmet omfattning och innehåll i specialpedagogiskt stöd Vilket stöd ges och vilket stöd efterfrågas? Teori Den teoretiska utgångspunkten var Bronfenbrenners (1979) miljöekologiska systemteori som menar att delarna inte kan verka var för sig utan måste ses ur ett helhetsperspektiv. I sammanhanget är fritidshemmet en del av barnets hela skoltid dvs. helheten. Att bearbeta och analysera utifrån denna teori fyllde sitt syfte väl gällande att se delarna som en del av helheten. Teorin bearbetade materialet utifrån och in, där Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori startar med makronivån som innefattade skollag och politik, värderingar och normer. Sedan följer exonivå som bland annat innefattar skolans organisation, sjukvård och andra organisationer som kan påverka individen indirekt. Mesonivån användes som ett sätt att se på samverkan mellan skola och hem och dess kunskap om varandra. Mikronivån är individen och den miljö och relationer den möter under dagen i skolans lokaler, dvs fritids-skola-fritids. Metod För att ta reda på hur många anställda (lärare i fritidshem, fritidspedagog och annan utbildning) i fritidshemmet som upplevde ett specialpedagogiskt stöd var kvantitativ enkätundersökning den metod som lämpade sig bäst. I enkäten användes slutna frågor för att kunna besvara frågeställningen. Detta sammanställdes i olika tabeller och figurer för att få en uppfattning kring stödet. Ett fritextsvar fanns under en del frågor och som resulterade i en djupare inblick i hur respondenterna upplevde stödet eller icke stödet. Resultat Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av specialpedagogiskt stöd. Lite mer än 2/3 upplevde ett stöd som inte kan ses som tillräckligt (Ja, men inte i den utsträckning jag önskar eller Nej). Resultatet visade att det stödet som efterfrågas främst är handledning och stöttning kring lärmiljön. Detta gav indikationer på att det måste ske förändringar i systemet som skapar förutsättningar för specialpedagoger och verksamma i fritidshemmet att utveckla och vidmakthålla en verksamhet som lever upp till skollagen Specialpedagogiska implikationer Specialpedagogens uppgift är att se barnet som en helhet, dvs allt som på något sätt berör barnet, och det är helheten som ska ligga till grund för det stöd som ges. Det betyder att barnets kunskapsutveckling, sociala utveckling och hälsa är delar av helheten. Dessa delar existerar från tidig morgonfritids till lektionstid och till eftermiddagsfritids. Genom att handleda och använda fritidshemmens kunskap kring aspekter som direkt eller indirekt kan påverka elevens helhet, kan specialpedagogen vara med och förändra, stötta och anpassa även fritidshemmets verksamhet. Specialpedagogen måste ges förutsättningen till samverkan med alla delar och dessa förutsättningar är en del av huvudmännens uppdrag. Specialpedagogiken och det stöd specialpedagogen kan ge, bör innefatta fritidshemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)