Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dentala implantat : en enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor samt själförtroendet.

Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. Enkät med följebrev och frankerat svarskuvert sändes ut genom konsekutivt urval till 83 patienter. Fyrtio patienter varav 15 män och 25 kvinnor, med medelåldrar 66,5 år (34 – 89 år), valde att delta i studien. Analys av svaren utfördes i statistikprogrammet IBM® SPSS® 19.

Resultat: Andelen deltagare som upplevde en förbättring i upplevd tuggförmåga uppgick till 42,5 %, talet och smaken upplevdes inte ha förändrats av 85,0 % efter implantatbehandling. Vad gäller utseendet upplevde 27,5 % att det hade blivit bättre och 62,5 % att det inte var någon förändring. Det var 22,5 % som upplevde att självförtroendet hade blivit bättre, medan 75,0 % av deltagarna inte upplevde en förändring i självförtroendet efter implantatbehandlingen. Majoriteten (85,0 %) av deltagarna tyckte inte att deras sociala liv hade förändrats efter behandlingen, medan 7,5 % av patienterna rapporterade att det hade blivit bättre. I resultatet kunde noteras att 17,5 % av patienterna tyckte att det var enklare/lättare att utföra munhygienen medan 75,0 % upplevde ingen förändring med att utföra munhygien efter implantatbehandlingen.

Konklusion: En förbättring i oral hälsorelaterad livskvalitet avseende alla studerade faktorer kunde ses hos en del patienter efter implantatbehandling. Flertalet patienter upplever dock ingen förändring i oral hälsorelaterad livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)