Laglighetsprövning – ett kommunalt besvär

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den kommunala självstyrelsen innebär bland annat att en kommun delvis själv får bestämma sitt uppdrag, hur omfattande detta ska vara och hur mycket skatt som ska tas in för att finansiera dess genomförande. Den gemenskap som utgör kommunen har därmed ett intresse av att kunna säkerställa att den kommunala självstyrelsen utövas inom ramen för vad som är tillåtet. Förutom att de som utövar den kommunala makten kan ställas till politiskt ansvar genom de allmänna valen finns även möjligheten till en allmän medborgarkontroll genom laglighetsprövning av kommunala beslut. I denna uppsats ställs och besvaras frågan om syftet med denna kontrollmöjlighet uppfylls genom det sätt som laglighetsprövningsinstitutet är utformat. Särskilt studeras aspekterna om vem som får begära prövning av ett beslut och vilka organs beslut det är som får genomgå en prövning. I uppsatsen tydliggörs att laglighetsprövningens utformning brister i förhållande till dess syfte och att det delvis verkar vara ett medvetet val.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)