Ungdomskriminalitet på Ålidhem : En kvalitativ studie om ungdomskriminalitetens orsaker och det förebyggande arbetet på Ålidhem i Umeå

Detta är en L3-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Abed Alturk; Simon Gebregziabher; [2021]

Nyckelord: ungdomskriminalitet;

Sammanfattning: I denna studie undersöks unga män i åldern från 18 - 30 år och deras uppfattningar kring Ålidhemsområdets brottsutveckling. Nyckelord vi har använt oss utav är ungdomskriminalitet, utsatta områden och segregation. Denna studie har en kvalitativa ansats av data som samlades in från sex olika respondenter. En av dessa arbetade på BRÅ och de fem resterande var män i åldern mellan 18-30 år gamla. Resultaten i studien visar en mängd olika skäl till att man dras in i kriminalitet på Ålidhem och hur det står i förhållande till de förebyggande insatserna på området. De främsta faktorerna till att man dras in i kriminaliteten är bekräftelse, brist på förebilder och utanförskap. Utifrån intervjuerna framkom det att respondenterna upplever brister i det förebyggande arbetet och de har nämnt olika tillvägagångssätt till ett bättre förebyggande arbete, som hur man ser på polisen och vad som kan ersätta deras höga närvaro i området. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)