Med örat mot marken - En studie ihur några specialpedagoger möter begreppet särskilt begåvade elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Abstract Mellby, Janna & Nilsson Jennie (2018). Med örat mot marken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien syftar till att bidra med en ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå begreppet särskild begåvning. Vidare strävar studien till att öka medvetenheten kring vikten av kunskap i mötet med de särskilt begåvade eleverna. Syfte och frågeställningar Syftet är att öka kunskapen om på vilka olika sätt specialpedagoger kan förstå begreppet särskild begåvning hos elever i de yngre åldrarna. Centralt i studien är att belysa uppfattningar kring behovet av begreppet. Frågeställningar • Hur definierar och förstår några specialpedagoger begreppet särskilt begåvade elever? • På vilket sätt menar några specialpedagoger att begreppet särskild begåvning fyller ett behov? Teori De teoretiska perspektiv som används i studien har valts utifrån studiens syfte. Det sociokulturella perspektivet belyser sambandet individens lärande och kontexten hen befinner sig i. Perspektivet används för att i studien förtydliga vilka förutsättningar som krävs för att ett lärande ska kunna ske, men även för att tolka specialpedagogernas olika infallsvinklar i ämnet. De olika specialpedagogiska perspektiven behövs för att förstå den specialpedagogiska aspekten i studien. Metod Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer valdes som insamlingsmetod. Analysarbetet är inspirerad av en fenomenografisk ansats. Informanterna bestod av fem specialpedagoger med centrala tjänster. Resultat Informanterna utgick från egna erfarenheter till viss del i sin förståelse kring begreppet särskild begåvning men även vad vi uppfattade som tidigare förankrad kunskap kring elever i behov av särskilt stöd, då alla informanter på ett eller annat sätt landade i att särskilt begåvade elever även kan ses som elever i behov av stöd. Informanterna lyfte en brist i forskningen och därmed i deras kunskap kring begreppet. Samtliga var överens om svårigheterna att förmedla vidare kunskap som de inte själva kände sig säkra i men de kunde se en rörelse på ytan då det ute i verksamheterna så smått börjat funderas kring begreppet. Informanterna är alla överens om att det idag behövs ett begrepp för att kunna prata om de elever det gäller och på så sätt öka kunskapen och förståelsen. Men det finns en önskan om att inte behöva kategorisera eleverna utan enbart kunna utgå ifrån var och en av elevernas behov i alla möten. Specialpedagogiska implikationer Genom studien framkom behovet av en fördjupad kunskap inom ämnet och vikten av specialpedagogens roll som förmedlare av relevant kunskap. Det bör under lärar- och specialpedagogutbildningar lyftas och diskuteras vad begreppet innebär. Slutsats Studien landar i att det är ett komplext begrepp som är svårdefinierat. Det handlar mer om att skapa sig en förståelse om vad det kan innebära att vara särskilt begåvad. Begreppet behövs främst för att vuxna ska kunna samlas, reflektera och bygga kunskap kring de här eleverna och hur vi på bästa sätt kan möta deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)