Barns rätt att inte fara illa : Sjuksköterskans utmaningar vid misstanke om barnmisshandel - en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Barnmisshandel är ett globalt hälsoproblem med både svåra direkta och långtgående konsekvenser. I tidigare forskning ses var femte barn uppge sig blivit utsatt för någon typ av barnmisshandel. Vuxna som blivit utsatta för barnmisshandel har en ökad risk för psykisk- och fysisk ohälsa. Sjuksköterskan har en viktig del i att följa barnets utveckling och att arbeta för en trygg uppväxt där förebygga och upptäcka barnmisshandel ingår. Syfte Att undersöka vilka hinder som finns att en orosanmälan inte utförs i en situation där ett barn misstänks utsättas för eller vid kännedom utsätts för barnmisshandel. Vidare är syftet också att undersöka vilken kunskap och stöd som behövs för att öka möjligheterna att dessa barn upptäcks i mötet med sjuksköterskan och att åtgärder verkställs. Metod En litteraturgranskning av kvalitativa studier med Evans metod för dataanalys och resultatet presenterades i en beskrivande syntes. Resultat Hinder som försvårar upptäck och anmälan gällande barnmisshandel identifierades, så som organisation, brist på kompetens, personliga barriärer samt svåra möten. Behov av utbildning och stöd gällande upptäckt och anmäla kring barnmisshandel sågs. Slutsats Barns rätt att inte fara illa kan förbättras genom att eliminera hinder. Förbättringar inom organisationen som kontinuerligt stöd och utbildning främjar upptäckt och ökar orosanmälningar vid misstanke om barnmisshandel. Sjuksköterskans insikt gällande skyldigheter är viktigt att fokusera på, att våga ge stöd till barn som uttrycker utsatthet och våga möta känslor av rädsla och obehag ökar möjligheterna att hitta barn som utsätts för barnmisshandel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)