I det känsliga rummet : Sjuksköterskors erfarenheter och upplevda utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar: En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Titel: I det känsliga rummet - Sjuksköterskors erfarenheter och upplevda utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. Bakgrund: Barns övervikt och fetma är idag ett globalt och ökande problem. Att utveckla en övervikt som barn innebär en mängd olika riskfaktorer, som kan följa med även i vuxen ålder. Sjuksköterskor inom barnhälsovården når i princip alla barn och spelar därför en betydande roll i arbetet med detta folkhälsoproblem. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevda utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. Metod: En litteraturstudie uppbyggd på tio stycken kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: “Betydelsen av kommunikation”, “Samhälleliga aspekter”, “Sjuksköterskans roll” och “Familjens betydelse”. Konklusion: Övervikt och fetma upplevs vara ett svårt ämne att tala om och sjuksköterskor kämpar med hur de ska förmedla budskapet på rätt sätt. Sjuksköterskor uttrycker ett stort behov av mer tid och fler resurser och ifrågasätter sina egna kunskaper om ämnet. Kulturella olikheter och samhällets förändring av normer utgör hinder för sjuksköterskor och påverkar deras arbete. En god relation med familjen ligger till grund för att kunna motivera och påverka familjen till en hälsosammare livsstil. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)