Behandlingspedagoger : I skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Huvudsyftet med denna kvalitativa studie var att undersöka fil.kand. behandlingspedagogers upplevelser av sitt arbete och vilka arbetsuppgifter de har inom skolans verksamhet. Vidare undersöktes om dessa behandlingspedagoger upplever att de har den kompetens som krävs för detta arbete och om behandlingspedagoger kan kallas en profession. Metoden som användes var kvalitativ med semi-strukturerade intervjuer med tre behandlingspedagoger som är verksamma inom skolan. Resultatet tolkades utifrån bakgrundslitteraturen. Resultatet visade att behandlingspedagoger har kompetens att arbeta som kuratorer och pedagoger i skolan. Arbetsuppgifter de har är exempelvis enskilda samtal med både elever och föräldrar, arbeta för samverkan med andra myndigheter och att motivera elever. Slutsatsen som kan dras är att man har kompetens att arbeta inom skolans verksamheter efter att ha genomgått utbildningen till Fil. kand. behandlingspedagog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)