Nya värden åt gamla plagg : En kvalitativ studie om företags implementering av second-hand.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Den växande oron kring textilindustrins påverkan på miljön utmanar klädföretag att ständigt anpassa och förbättra sina sätt att bedriva verksamheterna. Företag idag ser svårigheter i att förbättra sitt vardagliga arbete med hållbarhet, vilket lett till att implementeringen av återförsäljning i verksamheter sett snabb tillväxt under de senaste åren. Till följd av att förändringar i kunders och intressenters krav skiftat mot en mer hållbar praxis, tvingasföretagen upprätthålla konkurrenskraft genom att hitta nya sätt att skapa värde. I takt med att tillvägagångssätt ändras och den totala konsumtionen ökar, har företag börjat samla in och sälja kunders begagnade plagg. Processen banar väg för en ny affärsmodell som skapar nya intäktsströmmar och förespråkar cirkularitet inom företagen. Syftet med studien har varit att definiera vilka tillvägagångssätt företag har använt för att implementera återförsäljning i sina verksamheter. Det har även väckt frågor kring vilka utmaningar företagen står inför vid processen och vilka nya värden som tillförs företaget. För att finna svar har intervjuer med tre klädföretag genomförts, vilka för närvarande arbetar medåterförsäljning. Resultaten visar att integrering av återförsäljning i företagen genererat värden för dem själva, lojala kunder och nya kunder. Skapandet av dessa värden är kopplade till nya inkomstflöden, förvärv av nya kunder och förbättring av både Brand Equity och Green BrandEquity. Olika tillvägagångssätt har förkroppsligats i studien, där värderingar och attityder tillhållbarhet har varit faktorer som haft betydande effekter på utformningen. Företagens storlek och tid på marknaden har också visats vara av betydande karaktär. Utmaningar har hittats i att möta efterfrågan med ett attraktivt utbud och i balanseringen av kvalitet kontra kvantitet. Vidare ser vissa företag i studien sina handlingar som en skyldighet gentemot miljön, varpå andra företag ser sina handlingar mer som en tjänst gentemot sina kunder. Vilka nya värden konceptet skapar beror på företagens kärnvärden; dessa återspeglas i de tillvägagångssätt som tillämpas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)