Energiuppföljning av miljöcertifierad hotellbyggnad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Sandra Tran; [2017]

Nyckelord: Miljöcertifiering;

Sammanfattning: Bygg- och byggnadssektorn står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. I samband med skärpta miljömål och energikrav kan miljöcertifiering av byggnader få en viktig roll i den hållbara utvecklingen av denna sektor. Syftet med en miljöcertifiering är bland annat att vara ett verktyg vid projektering och byggande, skapa konkurrenskraftiga byggnader samt uppnå lägre kostnader med avseende på drift och förvaltning. Idag är de tre största certifieringssystemen i Sverige följande: GreenBuilding, Miljöbyggnad och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Miljöbyggnad är det mest etablerade certifieringssystemet i Sverige. Dock är LEED-certifieringssystemet mer känt internationellt. Skillnaden mellan LEED-certifieringssystemet och de andra två certifieringssystemen är att LEED tar hänsyn till fler bedömningsområden. Exempel på bedömningsområden för certifieringssystemet i LEED är ”Vattenanvändning”, ”Hållbar närmiljö”, ”Energi och Atmosfär” (tar hänsyn till byggnaders energianvändning och påverkan på atmosfär) etc. Byggnaden Rotundan 3 totalrenoverades från kontorsbyggnad till hotell och har i samband med detta certifierats med LEED Guld år 2012.  Byggnaden, som ägs av fastighetsägaren AFA Fastigheter, har implementerat kostsamma tekniska energieffektviseringslösningar i byggnaden för att byggnaden skulle uppnå en hög energiprestanda och vidare en mycket god certifieringsnivå enligt certifieringssystemet LEED. Syftet med detta examensarbete är att utföra en energiuppföljning av byggnadens energianvändning. Denna energiuppföljning har utförts för att ta reda på hur byggnaden förhåller sig mot miljöcertifieringskraven enligt LEED Guld i dagsläget. Målet är därmed att fastställa i vilken utsträckning miljöcertifieringen har påverkat energianvändningen. Resultatet för examensarbetet togs fram genom en energi- och kostnadsuppföljning. Dessutom utfördes även en känslighetsanalys för att kunna bestämma vilka påverkansparametrar som hade stor påverkan på byggnadens energianvändning. Vidare utfördes en simulering baserad på verkliga värden med syfte till att validera simuleringsmodellen som användes i detta examensarbete. Resultatet visar att byggnadens energianvändning mellan åren 2012–2016 inte når upp till de projekterade energikrav som ställts på byggnaden i samband med LEED-certifieringen. Den certifiering som byggnaden skulle erhålla idag baserad på byggnadens nuvarande energianvändning är LEED Silver. Det finns många olika parametrar som har stor påverkan på byggnadens energianvändning. En påverkansparameter är hotellgästernas beteende gällande energianvändningen. Andra faktorer som påverkar är hög tappvarmvattenanvändning och beläggningsgrad i hotellet. Val av inomhustemperatur har även en stor påverkan. Trots att energianvändningen inte uppnår de krav enligt LEED Guld har byggnaden fortfarande god energiprestanda och goda förutsättningar rent tekniskt att förbättra energianvändningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)