Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. Interventionen i de inkluderade studierna skulle enbart vara en lågkalorikost innehållande <40 E% kolhydrater. Kontrollkosten behövde ha jämlik energirestriktion med annan makronutrientfördelning. Studier med annan samtidig intervention exempelvis träning eller läkemedel exkluderades. Litteratursökningen genomfördes i PubMed och Scopus. De inkluderade studierna bedömdes för risk för bias samt grad av tillförlitlighet med hjälp av GRADE. Resultat: Sökningen resulterade i 123 artiklar som screenades med titel och abstract, varav 19 lästes i fulltext och två uppfyllde inklusionskriterierna. En av studierna hade hög risk för bias i samtliga utfallsmått och den andra studien hade måttlig risk för bias i samtliga utfallsmått. För utfallsmåttet midjeomfång visade resultaten på samstämmighet, i båda studier observerades en minskning. För utfallsmåtten vikt och testosteron var resultaten inte samstämmiga. Följsamheten till interventionskosten var bristande i båda studierna, i ena studien åt deltagarna 52.5 E% istället för <40 E% och i den andra studien åt deltagarna 27 E% istället för <20 E% kolhydrater. Slutsats: Det går inte utifrån studierna som analyserats i denna översiktsartikel att bedöma om en lågkolhydratkost är fördelaktig vid PCOS. Tillförlitligheten för utfallsmåttet midjeomfång är låg (++) och tillförlitlighet saknas (0) för utfallsmåtten vikt och testosteron.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)