Danmark i Amerika eller Amerika i "Danmark"? : om identitet och ursprung

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Jenny Rosenkvist; [2002]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Det mångkulturella samhället är inget nytt, men medvetenheten om kulturell pluralism ökar i dagens samhälle. En del människor talar om att emigranter "får ta seden dit de kommer" medan andra förespråkar en ömsesidig acceptans mellan gamla och nya medborgare. Ofta handlar det om att försöka att förstå främmande kulturer som kommer till det egna landet. I denna uppsatsen fokuseras det som är mer ovanligt, nämligen att istället se den egna kulturen i ett främmande land. Detta genom att studera Solvang - ett litet danskt samhälle i södra Kalifornien. Vad har det betytt för danskarna att ta med sitt ursprung då de emigrerat? Vilken betydelse har dess omgivning haft för formandet av en dansk identitet och vilken betydelse har denna danska identitet för gemenskap och tillhörighet? Syftet är att se hur människor som emigrerat från Danmark till Amerika, tar med sig och uppfattar sin danska identitet. Inte genom att försöka förstå en kultur som är olik den västerländska, men genom att studera en kultur som finns ganska nära oss - den danska. Uppsatsen är delad i tre teman där den första via Scott Lashs teorier om en postmodernistisk figural kultur ser till på vilket sätt Solvangs danskhet ges uttryck. Andra delen handlar om omgivningens betydelse för valet att låta danska element prägla Solvang identitet och hur Solvang använder sin danska identitet i sitt ansikte utåt. Slutligen har Bourdieus termer av kapital och fält använts bredvid Stuart Halls resonemang om hur kulturell identitet leder till en imaginär gemenskap för att belysa vilken betydelse den Solvangs danska identitet har för gemenskap och tillhörighet till en grupp. Det danska i Solvang har idag en annan karaktär jämfört med tidigare. Från att ha varit danskt inuti tar folk idag del av det danska via det visuella med direkta budskap, d.v.s. en danskhet utanpå. Solvangs danska identitet används både som ett sätt att göra sig unik i förhållande till sin omgivning, samtidigt som den har betydelse för invånarnas känsla av gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)