Sssshh! Men tyst nu då, för det hörs jättemycket! -En kvalitativ studie om hur pedagoger i en fritidsverksamhet gör kön genom sitt interagerande med flickor och pojkar utifrån barnens positioneringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vi har valt att göra vår C-uppsats i relation till en begränsad verksamhet; en fritidsverksamhet i Västra Götalandsregionen. Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna gör kön i interaktion med barnen, i de observerade situationerna. Våra frågeställningar är ”Vilka samband kan vi se i observationerna mellan pedagogernas interagerande med barnen och barnens positionering och kön?” och ”Hur svarar barnen på pedagogernas interagerande i förhållande till barnets kön och intagen position?”. Vi har använt oss av videoobservationer som metod och filmat samlingar och mellanmål, då vi var intresserade av att studera pedagogernas interagerande med barnen utifrån barnens intagna positioner och kön. Vi fann att barnens beteenden kunde indelas i tre olika positioner; aktiv-, passiv- och blandposition. Den aktiva positionen förknippade vi vara sammankopplad med hegemoni, stereotypt förväntat ”pojkigt” beteende och ett oönskat agerande i våra valda observerade situationer, och den passiva positionen med den framhävda kvinnligheten och den underordnade maskuliniteten, ett stereotypt förväntat ”flickigt” beteende och ett önskvärt agerande. Blandpositionen formulerades kring barn som intog en blandning av en passiv och en aktiv position. Resultat vi kom fram till var att barn intar olika positioner och hur pedagogerna interagerade med barnen utifrån dessa påverkades av barnets kön. Flickor fick mest uppmuntran/aktivering för intagen blandposition, pojkar för aktiv- men också blandposition, både pojkar och flickor som intog en passiv position fick lite eller ingen uppmärksamhet. Barnen kvarhöll, alternativt frångick intagen position beroende på pedagogens interaktionsmönster, vilket var kopplat till barnens kön och/eller position. Den passiva positionen som vi kopplat till önskvärt beteende premierades inte, oavsett kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)