Mening i vardagen – upplevelsen av aktivitet hos medlemmar på ett Fontänhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Att utföra meningsfulla aktiviteter har visat vara viktigt för att uppnå god hälsa. Vad som gör en aktivitet meningsfull kan ses på många olika sätt och är individuellt. Fontänhuset är ett etablerat klubbhus för personer med psykiskt funktionshinder och studier har visat att detta klubbhus erbjuder meningsfulla aktiviteter. Den här studien ämnade undersöka vad som ger mening i aktivitet hos medlemmar på ett Fontänhus, då detta ämne är outforskat. Metoden för undersökningen var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer av fyra medlemmar på ett Fontänhus i Sverige. Resultatet visade att tillhörande av ett socialt sammanhang, hjälpsamhet, användande av kunskap och kapacitet, mod och utveckling och husets möjligheter i sig bidrog till en upplevelse av meningsfullhet i aktivitet för de fyra intervjuade medlemmarna. Vidare kan forskning göras för att undersöka hur man kan dra nytta av Fontänhusets koncept i liknande verksamheter eller i reguljära arbetsrehabiliterande former.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)