"Vad vore en podcast utan snacket efteråt?" - En studie om hur en intern kultur skapar tillhörighet i en varumärkesgemenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Tillhörighet i en virtuell varumärkesgemenskap En ny medieekologi har växt fram med tekniska, kulturella och sociala förändringar som har skapat nya villkor, där konsumenternas deltagande har fått en central roll för företag och dess varumärkesbyggande. Syftet med vår studie är, att med Alex & Sigges podcasts varumärkesgemenskap som utgångspunkt, få en ökad förståelse för konsumentens nya aktiva roll i en social kontext. Genom att analysera hur tillhörighet i en intern kultur skapas inom en gemenskap vill vi bidra till insikt om hur företag kan arbeta med sin strategiska kommunikation utifrån konsumentens villkor. En netnografisk studie med kompletterade kvalitativa intervjuer har använts som metod i vår studie där vårt resultat visar att varumärkesgemenskaper som plattform kan utveckla en intern kultur och därigenom skapa en stark tillhörighet. Detta sker när konsumenterna samlas kring gemensamma ritualer och handlingar där engagemang skapas och uttrycks genom varumärkesberättelser och användargenererat innehåll. Utifrån tillhörigheten sker ett samproducerat värdeskapande konsumenterna emellan, vilket leder till lojala konsumenter och ett förstärkt varumärkesvärde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)