”Det är inte lätt att hitta nya kompisar när man blir äldre”. En kvalitativ studie av äldre träffpunktsbesökares upplevelser av verksamheten och vardagslivet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod, undersöka upplevelser av meningsfullhet och gemenskap hos besökare på två träffpunkter på Hisingen i Göteborgs stad vilka riktar sig mot äldre över 65 år. Studien undersökte också besökarnas upplevelser av vad träffpunkternas verksamhet tillförde dem i vardagslivet. Studien baserades på intervjuer med nio träffpunktsbesökare i åldrarna 73-82 år. Intervjuerna var semistrukturerade och som teoretiska perspektiv för analysen användes KASAM, gerotranscendens, systemteori och teorin om sociala band. Resultatet visade att träffpunktsverksamheterna genom sin utformning kan erbjuda besökarna olika former av komplement rörande besökarnas nätverk. De uppvisade också förmågan att möjliggöra relationsskapande samt bevarande av existerande relationer genom det utrymme för gemenskap som verksamheterna bidrog med för målgruppen. Majoriteten studiedeltagarna levde ensamma och flertalet hade en avliden partner. Resultatet lyfte också olika aspekter kring träffpunktsbesökarna upplevelse av meningsfullhet, både i relation till verksamheten liksom det egna vardagslivet. Utsagorna belyste exempel kring hur träffpunkterna kan utformas för att tillgodose målgruppens behov på bästa sätt, liksom hur de på ett fullgott sätt kan utgöra komplement i besökarnas liv. Ensamhet eller en förändrad tillvaro utgjorde huvudorsaken till att studiedeltagarna uppsökt träffpunkten. Det framgick också att gemenskapen med andra besökare bidrog till en trygghet, även om de privat inte umgicks med varandra. Studien belyser vikten träffpunkter har för dess besökare genom bidrag i form av bland annat trygghet, gemenskap och meningsfullhet i vardagen. Detta i relation till utmaningar utifrån ekonomiska förutsättningar och besparingar inom området som kan underminera socialtjänstlagens värdegrund kring arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)