HTTP Live Streaming : En studie av strömmande videoprotokoll

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Sammanfattning: Användningen av strömmande video ökar snabbt just nu. Ett populärt konceptär adaptive bitrate streaming som går ut på att en video kodas i flera olikabithastigheter. Dessa videor tas sedan och delas upp i små filer och görstillgänglig via internet. När du vill spela upp en sådan video laddar du först hemen fil som beskriver vart filerna finns och i vilka bithastigheter de är kodade i.Mediaspelaren kan där efter börja ladda hem filerna och spela upp dom. Om defysiska förutsättningarna, som exempelvis nedladdningshastighet eller CPUbelastning,ändras under uppspelningen kan mediaspelaren enkelt byta kvalitépå videon genom att börja ladda filer av en annan bithastighet och slippa attvideon laggar. Denna rapport tar därför en närmare titt på fyra tekniker inomadaptive bitrate streaming. De som undersöks är HTTP Live Streaming,Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, HTTP Dynamic Streaming ochSmooth Streaming med avseende på vilka protokoll som dom använder.Rapporten undersöker även hur Apple och FFmpeg har implementerat HTTPLive streaming med avseende på hur mycket data som behövs läsas i en filinnan videon kan börja spelas upp. Rapporten visar att det inte är så storaskillnader mellan de fyra teknikerna. Dock sticker Dynamic AdaptiveStreaming over HTTP ut lite genom att vara helt oberoende av vilket ljud ellervideoprotokoll som används. Rapporten visar också på en brist i specificeringenav HTTP Live Streaming då det inte är specificerat att första komplettabildrutan i videoströmmen bör ligga i början av filen. I Apples implementationbehövs upp till 30 kB data läsas innan uppspelning kan påbörjas medan iFFmpegs implementation är det ca 600 byte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)