Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Smärtlindring är något anestesisjuksköterskor ställs inför dagligen. Olika metoder för att bemöta detta finns–exempelvissmärtteam, multimodal analgesi och patientkontrollerad analgesi (PCA). Patienter rapporterar bättre resultat gällande upplevd smärta vid behandling med PCA, men problem finns – såsom ökad risk för andningsdepression och ökad mortalitet. Detta har konstaterats bero på brister i övervakning. Vidare finns endast en begränsad mängd information gällande patienters upplevelse av att behandlas med PCA. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling med patientkontrollerad analgesi. Metod: En kvantitativ patientenkät användes. Enkäten innehöll frågor såsom användarvänlighet och nöjdhet, delaktighet, stöd från sjuksköterska och övervakning. 19 patienter inkluderades, 4 i interventionsgruppen och 15 i kontrollgruppen. Patienterna i interventionsgruppen erhöll PCA-pumpar med trådlös övervakning, medan patienterna i kontrollgruppen erhöll PCA-pumpar utan möjlighet till trådlös övervakning. En deskriptiv analys gjordes. Resultat: Patienterna upplevde att smärtan kunde kontrolleras väl med hjälp av PCA-pump, samt att pumpen var lätt att använda. De ansåg också att de hade fått tillräckligt med information om användandet. Merparten av patienterna upplevde att deras delaktighet i vården har kunnat påverka deras smärtbehandling, samt att sjuksköterskors fysiska närvaro ökat denna känsla av delaktighet. Patienterna ansåg att det varken vore bättre om en sjuksköterska hade administrerat läkemedel istället för PCA-pump eller att smärtbehandlingen hade blivit mer individualiserad om så gjordes. En stor andel av patienterna skattade sin medelnivå av smärta till >3, men alla var nöjda med den smärtnivå de haft. Konklusion: De flesta patienter tyckte att smärtlindring via PCA-pump var ett bra alternativ. Fler patienter trodde att trådlös övervakning skulle innebära bättre smärtlindring, än patienter som var av motsatt åsikt. Allapatienter var nöjda med den medelnivå av VAS de upplevt. Att erhålla behandling med PCA-pump ger mer hänsyn till patientens autonomi och patienten tillåts då bli en mer aktiv part i sin egen vård. På så sätt främjas personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)