Kommunicering och uppfattning av Svanenmärkt denim : En fallstudie av Velour by Nostalgis Svanenmärkta denimprodukter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Textilindustrin arbetar i nuläget med omfattande hållbarhetsarbeten för att motverka den negativa miljöpåverkan som de snabba modecyklerna inom modebranschen bidrar till. Ett sätt för företag att förmedla hållbarhet till kund kan vara genom miljömärkning. Ett företag som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett sådant sätt är Velour by Nostalgi. Företaget lanserade år 2017 världens första Svanenmärkta denimprodukter. Denna fallstudie undersöker därför hur Velour by Nostalgi kommunicerar Svanenmärkningen till kund samt hur kunderna uppfattar märkningen. En observationsstudie av Velour by Nostalgi har genomförts för att undersöka hur företaget kommunicerar Svanenmärkningen till kund. För att få en mer djupgående förståelse i företagets kommunikation har även intervjuer med företagets butiksbiträden genomförts. Vidare genomfördes även en enkätundersökning med företagets kunder för att studera hur kunderna uppfattar företagets kommunikation av Svanenmärkningen. Utfallet av dessa undersökningar påvisar att företagets uppfattning av hur kommunikationen tas emot av kunderna inte stämmer överens med hur kunderna faktiskt uppfattar informationen. Studiens resultat indikerar på att Velour by Nostalgi upplever att kunskapsnivån hos deras kunder är högre än vad det i själva verket är. Till följd av detta uppfattar inte kunderna informationen på det sätt som företaget eftersträvar. Vidare konstaterar studien att företaget bör arbeta med nya strategier för att öka kundernas kunskapsnivå gällande hållbarhet. På så sätt kan kommunikationen av Svanenmärkningen ske mer effektivt, och det brus som uppstår i kommunikationen reduceras i takt med att kundernas kunskapsnivå ökar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)