Utmaningar vid implementering av RoboticProcess Automation : En studie om vilka utmaningar som RPA-leverantörerkan ställas inför vid implementering av RPA

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Organisationer blir allt mer beroende av digitala lösningar i den dagliga verksamheten för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Under en längre tid har organisationer implementerat Enterprise Resource Planning (ERP) system för att effektivisera verksamheterna och öka konkurrensfördelarna. I takt med utvecklingen av digitala lösningar har begreppet Robotic Process Automation (RPA) växt fram. RPA implementeras för att automatisera och effektivisera organisationers affärsprocesser. Likt implementering av ERP-system finns det utmaningar kopplade till implementering av RPA som behöver hanteras för att minska kostnader och öka effektiviteten. Tidigare forskning som identifierats har undersökt utmaningar vid implementering av RPA utifrån kundens och projektets perspektiv. Däremot har tidigare forskning som identifierats inte undersökt eller behandlat utmaningar utifrån RPA-leverantörens perspektiv, vilket resulterade i studiens syfte och undersökningsområde. Syftet med studien är att undersöka och kartlägga utmaningar som RPA-leverantörer kan ställas inför vid implementering av RPA. För att besvara frågeställningen och erhålla en djupare förståelse kring undersökningsområdet har nio RPA-konsulter intervjuats. Studiens resultat påvisar att kartlagda utmaningar utifrån RPA-leverantörens perspektiv vid implementering av RPA både skiljer sig och överensstämmer med utmaningar som identifierats i litteraturstudien utifrån projektets och kundens perspektiv. I slutsatsen presenteras elva utmaningar som RPA-leverantörer kan ställas inför vid implementering av RPA. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)