Talets Gåva : En observations- och intervjustudie om hur förskollärares förhållningssätt kan påverka barns talspråksutveckling

Detta är en M1-uppsats från

Sammanfattning: I dagens samhälle tillbringar de flesta små barn i Sverige en stor del av sin vakna tid på förskolan, vilket gör att verksamheten har en betydande roll i barns liv. Trots långa, stressiga dagar måste förskollärare finna sätt att undervisa på, så att barn i förskolan får tid och stöd till att utveckla deras talspråk. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärares förhållningssätt gentemot barn kan påverka barns talspråksutveckling. Detta undersökte vi genom att göra kvalitativa intervjuer med förskollärare och observationer i barngrupp. Vi besökte olika förskolor i Mellansverige, där vi träffade sju förskollärare, samt sex olika barngrupper. Vi har i vår studie, tagit avstamp i den sociokulturella teorin. Studiens resultat har visat att barn utvecklas mest då förskollärare utgår från barnens intressen. Detta innebär att det är viktigt att förskollärare lyssnar på vad barn är intresserade av och därefter utgår från det i sin undervisning med barnen. Därför är det viktigt att förskollärare blir medvetna om sitt förhållningssätt gentemot barn. Med förhållningssätt menar vi bemötande, samspel, kommunikation, barnsyn och inkluderande arbetssätt. Begreppet barnsyn innebär hur vuxna ser på barn och gör dem delaktiga i sitt lärande. Att utgå från ett barnperspektiv är att se utifrån barnets synvinkel och inte bara anta vad barnet vill och är intresserad av. En förskollärare som har ett gott förhållningssätt till barn, möjliggör för barn att tillägna sig talets gåva. Detta innebär att barn skapar mening genom att kommunicera och samspela med andra individer i förskolans sociala arena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)