Ska vi inte fatta några beslut idag? : En studie om beslutsprocesser i skolan med rektors roll i fokus

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om rektors och skolans besluts-processer och hur dessa kan förstås ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Fallstudien har använts som forskningsmetod och en F-9 skola ingår i studien. Det empiriska materialet består av mötesobservationer, intervjuer och doku-mentanalys. Den teoretiska utgångspunkten för studien är organisationsteori med särskilt fokus på beslutsteori. Två modeller används som analysverktyg: faser i beslutsprocessen och sammanfattning av beslutsmodeller. Rektors roll i beslutsprocesserna är också en viktig faktor i analysen.En fråga i uppsatsen fokuserar på hur beslutsprocesserna går till på den stude-rade skolan och vad är rektors roll i dessa är. Resultatet visar här att det mesta av informationen som samlas in av rektor inför beslutsfattande är verbal och få val mellan direkta alternativ görs. Beslut är ofta vaga och de beslut som fattas rör i hög utsträckning praktiska frågor. Mycket lite av verkställande och upp-följning av beslut har setts i studien.Den andra fråga som ställs i uppsatsen är hur beslutsprocesserna kan beskrivas och förstås utifrån organisationsteoretiska och beslutsteoretiska begrepp och modeller. Resultatet pekar på att det är den inkrementella beslutsmodell som bäst stämmer in på den studerade skolans beslutsprocesser, med detta sagt är en modell aldrig en direkt avspegling av verkligheten utan inslag från fler mo-deller kan ses i studien. Då resultatet visar på vaga och otydliga beslutsproces-ser är slutsatsen att skolor skulle vinna på att tydliggöra processerna för alla inblandade, att börja tala om en designad beslutsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)