Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i NO-undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie har undersökt hur lärare arbetar med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i NO-undervisningen och hur elever uppfattar SNI i NO-undervisningen samt hur arbetet med SNI påverkar elevernas val kring konsumtion. Metoden som använts var semistrukturerade kvalitativa intervjuer med både lärare och elever i en grundskola och i en gymnasieskola. Den insamlade data har analyserats och diskuterats för att få en förståelse för den och sedan besvara frågeställningarna. Undersökningens resultat visar att lärarna i studien arbetar med SNI genom diskussioner, debatter eller inlämningsuppgifter. Lärarna har angett att SNI i NO-undervisningen intresserar eleverna och motiverar dem att delta i NO-undervisningen men det kan också skapa oro och ångest som till exempel klimatångest. Dessutom tar arbetet med SNI ganska lång tid på bekostnad av lärarens planering. Utifrån elevernas svar har undersökningen visat att SNI i NO-undervisningen inte påverkar deras val kring konsumtion i så stor utsträckning just nu när de går i skolan och bor med sina föräldrar. Vidare har alla elever angett att SNI i NO-undervisningen gör NO-undervisningen roligare och mer intressant så att de blir motiverade att delta i de diskussioner som uppstår när SNI behandlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)