”Ett slag i ansiktet, här kom verkligheten” : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av livsfasen och det skolsociala stödet

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning: Statistiken visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Rapporter, teorier och tidigare forskning pekar på att övergången mellan barn och vuxen är skör och att skolan har en stor betydelse för individen. Denna studie syftar till att undersöka ungdomens upplevelser av nuvarande livsfas samt av det skolsociala stödet. Studien har tillämpats en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att besvara syftet. Åtta ungdomar från Stockholm i åldern 18–19 år intervjuades. Empirin analyserades med hjälp av flertalet teorier: moderniteten och individen, livsloppsperspektivet samt ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Resultatet indikerar att ungdomar står inför en mängd val som genererar press och stress. Sociala medier är vidare ett fenomen som ungdomen pekar ut som en stor del av livet som genererar en stor del stress och press. Det finns dock en positiv aspekt med sociala medier, ungdomen menar på att plattformarna utgör möjligheter att känna samhörighet. Vänner, familj och lärare utgör det största stödet för ungdomen. Ungdomen anser att lärarna är den profession som i skolan omfattar det största skolsociala stödet. Skolkuratorn är mångt och mycket en främling på skolan och borde enligt ungdomen vara en mer involverad profession i skolans dagliga arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)