Oförenliga löften från immaterialrättshavare - en fråga om sakrätt?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ger ett bidrag till en lösning för de skenbart sakrättsliga konflikter där en immaterialrättshavare givit två motparter sinsemellan oförenliga löften. Uppsatsens huvudsakliga bidrag är en dekonstruktion av godtrosavvägningen och de argument som brukar anföras till stöd för principen om att den första förvärvaren ska ha bättre rätt än en senare förvärvare.Avstamp tas i en situation där en immaterialrättshavare givit två medkontrahenter sinsemellan oförenliga löften avseende användningen av tre immateriella tillgångar: en upphovsrätt, en uppfinnarrätt och vissa företagshemligheter. Först behandlas de allmänna rättskällornas hantering av oförenliga löften avseende de tre tillgångstyperna var för sig – vilket synliggör den diskrepans i behandlingen som föreligger, trots tillgångarnas funktionella samband. Uppsatsen söker sedan dekonstruera godtrosavvägningen och argumentationen för att först rätt ska vara lika med bäst rätt. Slutsatsen är att en annan lösningsmetodik än den strikt sakrättsliga bör tillämpas. Argumentationen baseras i konsekvens- och ändamålshänsyn och skulle därför kunna betraktas som pragmatisk eller funktionalistisk. För att exemplifiera hur en annan lösning skulle kunna konstrueras, skisseras avslutningsvis en lösning som tar utgångspunkt i de intressen som tidigare identifierats – i lösningen utforskas de två momenten ”inrättande” och ”god tro”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)