Utmaningar med dokumentation i förskolan : En kunskapsöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt tar utgångspunkt i skrivningarna om dokumentation i läroplanen för förskolan Lpfö 18. Att dokumentera samt kritiskt granska barns individuella utveckling och lärande samtidigt som utvärdering av den egna verksamheten fokuseras, har visat sig vara en svår balansgång. Dessutom ska arbetssätt vila på vetenskaplig grund. Genom en systematisk sammanställning av forskning synliggörs dokumentationens komplexitet. Det redogörs för olika utmaningar som kan förekomma vid dokumentation i förskolan respektive olika sätt att hantera dessa utmaningar.  Syftet med kunskapsöversikten är att synliggöra vad som, enligt ett urval av svensk forskning mellan år 2012 och 2021, beskrivs som utmanande i förskolans dokumentationspraktik samt lyfta de förslag som beskrivs i forskningen kring olika sätt att hantera dessa utmaningar. Att synliggöra utmaningar och hantering av dessa avser skapa större insikt om forskningsområdet och vägleda yrkesverksamma pedagoger i svenska förskolor. Frågeställningarna är: - Vad beskriver tidigare forskning som utmanande vid arbete med dokumentation i svenska förskolor? - Hur beskriver tidigare forskning att utmaningarna vid arbete med dokumentation i svenska förskolor kan hanteras? Kunskapsöversiktens genomförande har vägletts av tillvägagångssättet SMART och består av 17 svenska fackgranskade vetenskapliga artiklar som efter sökning i olika databaser bedömts relevanta i förhållande till syfte och frågeställningar. Litteratursökningen redovisas transparent för att möjliggöra granskning och replikerbarhet. Därefter beskrivs analysen som tillsammans med forskningsetiska aspekter har möjliggjort identifikation av utmaningar med dokumentation i förskolan och olika sätt att hantera dessa, vilka presenteras i resultatet. Resultatet av sammanställningen visar att det finns flera utmaningar som pedagoger i svenska förskolor bör beakta vid arbete med dokumentation. Utmaningarna relaterar övergripande till att olika dokumentationsformer används i förskolans dokumentationspraktik och att dokumentationen förmedlar utvalda delar av praktiken. Det finns även utmaningar med att avgöra vad som ska dokumenteras och utmaningar som uppstår i mötet med barnen vid dokumentation. I anslutning till utmaningarna beskrivs förslag på hantering, om det presenteras i forskningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)