Rötresttransport från en gårdsbaserad biogasproduktion : en fallstudie

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

Författare: Johan Christensson; [2007]

Nyckelord: rötrest; gödsel; transporter; biogas;

Sammanfattning: Gården som jag har genomfört det här projektet på är Klevs Gård i Bohuslän. Gården har idag en djurproduktion med slaktsvin och värphöns samt en växtodling. Från djuren produceras knappt 2000 m3 gödsel om året och växtodlingen omfattar 250 hektar. Man har på senare år funderat på att bygga en biogasanläggning som skall köras på djurens gödsel och på vallensilage. Den stora mängd rötrest som då blir måste ju transporteras och spridas på något sätt. Därför väljer jag att titta på själva transporten av rötresten och vill jämföra vägtransport med pumpning i rörledning. Det grundläggande vid gödseltransport och rötresttransport är att man måste ha en viss hastighet i ledningen för att inte separation skall ske. Man måste även beakta de högre tryckförluster som uppkommer vid gödsel- och rötresttransport, jämfört med vid vattentransport. Jag har även tagit in priser på vad olika rör och slangar kostar för att kunna beräkna vad ett rörsystem skulle kosta. För att ta reda på vad vägtransporten skulle kosta, så genomförde jag en tidsstudie, där jag registrerade den tiden det tog att köra olika sträckor på gården. Sedan räknade jag ut vad den sammanlagda transporttiden skulle bli om man skulle transportera all rötrest på väg. Jag räknade även ut vad kostnaden skulle bli per år om man skulle pumpa samma mängd rötrest. Sedan jämförde jag dessa kostnader för att se om det var lönsamt eller ej. Det jag kom fram till var att det är mycket svårt att räkna hem ett fullt utbyggt rörsystem på en gård med så dålig arrondering. Där emot kan det vara mycket intressant att bygga en ledning den första biten, där den största mängden gödsel transporteras och där lägga ett mellanlager som används för vidare transport. Man bör alltså innan en investering räkna på var man kan spara in de största kostnaderna och investera i ledningar utifrån det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)