Hållbarhetsredovisning : En studie om sambandet mellan den statliga lagregleringen och praxis

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Ordet hållbarhetsredovisning härstammar från begreppet hållbar utveckling som per definition innebär att ”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Idag upprättar flera företag så kallade hållbarhetsredovisningar där de tar ställning till sitt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Den svenska staten beslutade den 29 november år 2007 att alla statligt ägda bolag från och med den 1 januari år 2008 ska upprätta hållbarhetsredovisningar som redovisas enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer. GRI är en global förening som utvecklar riktlinjer för hållbarhetsredovisning av de tre nämnda aspekterna och de används av mer än 1000 företag över hela världen.Forskningsproblemet innehåller två frågeställningar vilka avser att besvara vilket förhållande som finns mellan statens lagreglering och praxis i Svevia AB och Sveaskog AB samt hur väl de har efterföljt GRI:s riktlinjer och principer och följderna. Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en detaljerad insikt i hur de två statliga bolagen efterföljer GRI:s riktlinjer och därmed bidra med en förståelse för sambandet till lagregleringen.Forskningsmetodiken för denna uppsats har varit kvalitativ med syftet att komma nära studieobjektet och få en djup förståelse för problemet. För att tolka texter har ett hermeneutiskt synsätt använts. Innehållet i hållbarhetsredovisningarna har granskats för att avgöra om riktlinjerna efterlevs eller inte. Det empiriska materialet har sammanställts och använts som utgångspunkt för analysen.Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan lagregleringen och både Svevias och Sveaskogs hållbarhetsredovisningar. Båda företagen har levt upp till GRI:s riktlinjer enligt vald tillämpningsnivå. Svevias hållbarhetsredovisning innehåller dock några felaktigheter. Svevia har uppfyllt fem av nio redovisningsprinciper och Sveaskog, sju principer. Statens reglering har bland annat bidragit till att göra företagens hållbarhetsredovisningar trovärdiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)