Köp, gåva eller mittemellan? – En studie om fångesklassificering och kontinuitetsprincipen vid underprisöverlåtelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Kontinuitetsprincipen och fångesklassificering har ofta ett direkt samband. Att en överlåtelse klassificeras som gåva medför i regel att inkomstbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts och att mottagaren övertar obeskattat värde i enlighet med kontinuitetsprincipen. Vid underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. IL finns visserligen en lagstadgad kontinuitetsbestämmelse som är tillämplig oavsett fångesrubricering när ersättningen understiger de överlåtna tillgångarnas skattemässiga värde. En förutsättning för att kontinuitetsprincipen ska bli tillämplig vid utöver angivna situation är emellertid att det rör sig om ett benefikt fång – varför fångesbedömningen är central för att utreda kontinuitetsprincipens tillämplighet vid sådana överlåtelser. Syftet med förevarande uppsats är framförallt att utreda hur fångesklassificeringen görs vid underprisöverlåtelser av lagerfastigheter respektive lös egendom, och vilka följder fångets klassificering som gåva får för kontinuitetsprincipens tillämplighet och räckvidd. Framställningen har visat att rättsläget är tydligt när det gäller underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter. En sådan överlåtelse utgör gåva när gåvokriterierna benefik avsikt, frivillighet och förmögenhetsöverföring är uppfyllda samtidigt som eventuell utgiven ersättning understiger fastigheternas taxeringsvärde. Fångets klassificering som gåva medför vid sådana underprisöverlåtelser att någon inkomstbeskattning inte utlöses och att förvärvaren genom kontinuitetsprincipen övertar bl.a. fastigheternas skattemässiga värde och karaktär som lagertillgångar. Vid underprisöverlåtelser av lös egendom eller enstaka lagerfastigheter är rättsläget till stora delar oklart vad gäller såväl hur fångesbedömningen ska göras som huruvida kontinuitetsprincipen blir tillämplig. Slutsatsen som dragits i denna uppsats är att en överlåtelse av lös egendom förmodligen anses utgöra gåva när ersättningen understiger tillgångarnas marknadsvärde, förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda. Detta har emellertid en begränsad betydelse mot bakgrund av att HFD fastställt att utgiven ersättning – oavsett om överlåtelsen sker genom avyttring eller gåva – ska tas upp som intäkt. Sammanfattningsvis visar framställningen att rättsläget är komplicerat, men också till stora delar oklart. Ett tillägg i 23 kap. 10 § IL som reglerar beskattningskonsekvenserna när utgiven ersättning överstiger skattemässigt värde vore därför till fördel för den skattskyldiges förutsebarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)