Aktiebolagets organisation - En komparativ studie med rättsekonomiska inslag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ola Björsander; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att göra en aktuell framställning av rättsläget på aktiebolagsområdet, främst vad beträffar aktiebolagens centrala organisation. Tyngpunkten är lagd vid en studie av förhållandet mellan styrelsen och aktieägarna förenade vid bolagsstämma. Målet är att nå en ökad förståelse för funktionsfördelningen mellan dessa organ i det svenska aktiebolaget. Ansvarsfördelningen i bolaget mellan bolagsorganen kan sägas bli förtydligad genom en analys av lagens bestämmelser om bolagsledningens uppgifter och ansvar. För att skapa ett bredare underlag för analysen, innehåller uppsaten dels inslag av rättsekonomi, och dels jämförelser med utländska rättsordningar. De rättsekonomiska inslagen är ägnade att i viss mån belysa varför vissa regleringar i aktiebolagen sägs vara nödvändiga, och den komparativa utblicken skall komplettera den övriga framställningen samt ge perspektiv på den svenska bolagsrätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)